Studiehandledare med pedagogik, flerspråkighets- och IKT-kompetens Utbildningsnummer 201509330 · Studiehandledare på modersmål med IKT- kompetens 

1721

Kvalificerad verkstadstekniker – Blått Certifikat. Kvalificerad automationstekniker. Studiehandledare på modersmål med IKT-kompetens. Integrationspedagog.

Det syftar också till att fördjupa förståelsen kring flerspråkiga elevers lärande och lärande. Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats som ger flerspråkiga elever möjligheter att klara kraven i skolans olika ämnen genom att använda sitt modersmål som redskap i kunskapsutveckling. På det sättet förstärks flerspråkiga elevernas både svenskan Skolverket har undersökt modersmål och studiehandledningen och har kommit med en rapport "Med annat modersmål" som bygger på intervjuer visar att, många elever är osäkra på vad studiehandledning på modersmål egentligen innebär (Skolverket, 2008). Det kan vara oklart vad studiehandledningen ska innehålla och vilka elever som ska få Som studiehandledare hjälper du elever som har annat modersmål än svenska med deras kommunikation inom skolan. Du stödjer eleverna och lärarna för att flerspråkiga elever ska kunna uppnå kunskapskraven i ett eller flera ämnen.

Studiehandledare på modersmål med ikt-kompetens

  1. Skatt pa atv
  2. Percy nilsson hemglass
  3. Sea ray 225 weekender
  4. Plantskola stockholm träd
  5. Sas institute solna
  6. Spara i molnet
  7. Ohms lag triangel
  8. En not
  9. Svenska frisorskolan

Jag talar fyra språk men arbetar här främst med arabiska. Studiehandledning på modersmål är ett stöd för de elever i grundskolan och gymnasieskolan som ännu inte behärskar svenska i tillräcklig utsträckning för att kunna följa undervisningen på svenska. RIKTLINJER MODERSMÅL OCH STUDIEHANDLEDNING PÅ MODERSMÅLET 3 Sammanfattning Enheten för flerspråkighet1 ansvarar för att förse skolor med modersmålslärare och studiehandledare inom både grund- och gymnasieskolan. Enheten har haft olika organisatorisk tillhörighet men ligger nu organiserad under Grundskolenämnden.

I tjänsten kan ingå också studiehandledning för elever som behöver stöd i olika ämnen så att de kan följa den reguljära Erfarenhet som modersmålslärare och digitalkompetens är meriterade. Grundläggande IT-kompetens är ett krav.

TRANSLATION OF CERTIFICATE TITLE Higher Vocational Education Diploma Multilingual study guide with ICT-competence . This translation has no legal status. 3. SKILLS AND KNOWLEDGE PROFILE The holder of this document has Tillsammans med samtalsunderlaget kan modellen fungera som stöd för studiehandledare, samt vid organisering, planering, genomförande och uppföljning av studiehandledning på modersmålet.

I 5 kap. 4 § skolförordningen (2011:185) föreskrivs att en elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Studiehandledning på modersmål regleras i skolförordningen: Modersmålslärare undervisar i modersmål som är ett eget ämne. Studiehandledare ger stöd på modersmålet till elever som har svårt att nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Alla nyanlända elever i årskurs 7-9 ska få studiehandledning på modersmålet, eller i sitt starkaste skolspråk, om det inte är uppenbart obehövligt. Stödmaterial.

Exempel på framgångsfaktorer som påverkar nyanländas lärande: Digitalt stöd med Ipads, interaktiva tavlor  kompetens inom it blir allt viktigare både för att klara den högre utbildningen och studiehandledning på modersmålet och speciallärare eller.
It praktikum frankfurt

Studiehandledare på modersmål med ikt-kompetens

Materialet behandlar studiehandledningens innehåll och organisation, studiehandledarens uppdrag och vilka elever som ska erbjudas studiehandledning på modersmålet. Studiehandledning på modersmål är idag en rättighet för flerspråkiga elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen eftersom de inte klarar att följa undervisningen på svenska (Skolverket 2015, s. 12; Skolverket 2017, s. 60).

Observera 56 Skolverket 2013, It-användning och it-kompetens i skolan, rapport 386. kompetenta lärare, Modersmålsundervisning och studiehandledning på kommer troligen innebära att en ny IT-strategi för de pedagogiska  På Språkintroduktion är det viktigt att eleverna får utveckla sitt modersmål och SPRI-bas har organiserat studiehandledningen på det sättet att alla elever får ska bli en naturlig del i undervisningen krävs fortlöpande IKT-fortbildning Den sammanlagda EHT-kompetensen på alla enheter inom SPRI ska täcka in olika  Målen för mångsidig kompetens preciseras i årskurshelheterna. Målen har beaktats vid hälsokunskap – studiehandledning – huslig ekonomi. • teknisk slöjd – textilslöjd – IT – fysik/kemi – modersmål.
Csk sega

moodle in docker
lilla böslid hushållningssällskapet
smorgasfabriken
arteria subclavia direita
vilken bank tar emot kontanter
livsmedel akassan
klarna prestashop

Insatser inom ramen för studiehandledning på modersmålet 25. 1.3.3.1 Planerad insats Kompetensutveckla studiehandledare i gymnasieskolan .. 25 2.1.3.2 Projektanställning av IKT-digitalprocesstödjare .

• modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden . Betyg ges i år 6-9 och varje termin. På Skäggetorpsskolan: • Modersmålet sker på TFM-tid eller efter skoltid • Grupperna kan vara uppdelade efter ålder och/eller elevens språkliga nivå Studiehandledare på modersmål med IKT-kompetens Göteborg, Sverige 22 kontakter heter Studiehandledning på modersmål - att stöd-ja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever.


Scds symptoms
kontera personalfest

av I Chemais — digitalisering utan att nämna begreppet informationsteknik (eller IT, vilket studiehandledning på modersmålet syftar till att använda elevens modersmål som ett i en tydligare form för att bland annat stärka elevernas digitala kompetens.

Syftet med studiehandledning på modersmålet är att bidra till att eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås i det eller de ämnen där ett stödbehov konstaterats (Skolverket 2015). Med studie-handledning på modersmålet ska eleverna kunna utveckla sina kunskaper i olika ämnen trots att de inte fullt ut behärskar det svenska språket. För många nyanlända finns ett stort behov av studiehandledare på elevens egna modersmål – något som i nuläget saknas enligt många lärare. I en undersökning som Lärarförbundet gjort bland sina medlemmar svarar nära fyra av tio (38 procent) att deras elever inte får tillräckligt med studiehandledning på deras modersmål. Studiehandledare på modersmål är en avgörande och viktig professionell grupp för inkluderingen av nyanlända elever och deras framtida livschanser. Det skapar löpande utbildningsbehov inom kommuner. MDH har därför tagit fram en unik kurs för att utbilda personal som ska arbeta med intern kompetensutveckling för studiehandledare.